Per a realitzar cadascún dels tramits llistats, caldrà fer-ho de forma presencial a la sucursal Avinguda dels Dolors, nº27 (Manresa) adjuntant la documentació indicada.

 • Alta d'un Comptador

  • CIF o NIF del nou titular
  • Escriptures o cte de lloger
  • Cèdul·la d'habitabilitat
  • Número de compta corrent del titular, IBAN necessari dur la llibreta o un rebut
  • Certificat elèctric segellat per indústria ó butlletí reconeixement (consultar presencialment a l'oficina si és necessari).
  • Autorització (en el cas de no ser el titular).
 • Provisional d'Obra

  • CIF, NIF o Passaport
  • Escriptures ó cte lloguer
  • Nºcompte corrent del titular, IBAN necessari dur la llibreta o un rebut
  • Certificat elèctric segellat per indústria
  • Llicència d'obres
  • Certificat a distancies
  • Planol de l'emplaçament
  • Autorització (en el cas de no ser el titular).
 • Ampliacions o Reduccions de potència

  • Factura de la llum
  • Autorització (en el cas de no ser el titular).
  • Canvi de tensió: Butlleti de Reconeixement ó Certificat Electric si s'escau.
  • Ampliació + 50% de potència contractada - Certificat d'instal·lació elèctrica segellat per una empresa autoritzada.
  • Reducció de - 50% de potència contractada - Certificat de reconeixament ('Paper blau')

  Nota: l'amplicació o reducció de potència no pot passar mai de 20Kwh

 • Canvi del Nom del titular

  • DNI del nou titular
  • Escriptures o CTE lloguer
  • Número de compte corrent, IBAN (És necessari dur la llibreta ó un rebut)
  • Lectura del comptador
  • Factura de la llum
  • Autorització (en el cas de no ser el titular)
  • Certificat de defunció (si s'escau)
  • Butlletí de reconeixement
   (en el cas de contractes anteriors a 20 anys)
 • Baixa Comptador

  • NIF, DNI
  • Factura de la llum
  • Autorització (en el cas de no ser el titular).