Per a realitzar cadascún dels tramits llistats, caldrà fer-ho de forma presencial a la sucursal Avinguda dels Dolors, nº27 (Manresa) o bé a Plaça Santa Teresa nº4 (Vic) adjuntant la documentació indicada.

  • Alta d'un Comptador

    • CIF o NIF del nou titular
    • Escriptures o cte de lloger
    • Cèdul·la d'habitabilitat
    • Número de compta corrent del titular, IBAN necessari dur la llibreta o un rebut
    • Certificat elèctric segellat per indústria ó butlletí reconeixement (consultar presencialment a l'oficina si és necessari).
    • Autorització (en el cas de no ser el titular).
  • Provisional d'Obra

    • CIF, NIF o Passaport
    • Escriptures ó cte lloguer
    • Nºcompte corrent del titular, IBAN necessari dur la llibreta o un rebut
    • Certificat elèctric segellat per indústria
    • Llicència d'obres
    • Certificat a distancies
    • Planol de l'emplaçament
    • Autorització (en el cas de no ser el titular).
  • Ampliacions o Reduccions de potència

    • Factura de la llum
    • Autorització (en el cas de no ser el titular).
    • Canvi de tensió: Butlleti de Reconeixement ó Certificat Electric si s'escau.
    • Ampliació + 50% de potència contractada - Certificat d'instal·lació elèctrica segellat per una empresa autoritzada.
    • Reducció de - 50% de potència contractada  - Certificat de reconeixament ('Paper blau')

    Nota: l'amplicació o reducció de potència no pot passar mai de 20Kwh

  • Canvi del Nom del titular

    • DNI del nou titular
    • Escriptures o CTE lloguer
    • Número de compte corrent, IBAN (És necessari dur la llibreta ó un rebut)
    • Lectura del comptador
    • Factura de la llum
    • Autorització (en el cas de no ser el titular)
    • Certificat de defunció (si s'escau)
    • Butlletí de reconeixement
      (en el cas de contractes anteriors a 20 anys)
  • Baixa Comptador

    • NIF, DNI
    • Factura de la llum
    • Autorització (en el cas de no ser el titular).